Hranjenje/zapisnik-19.3.2013

Iz eVsebine
Skoči na: navigacija, iskanje

Datum: 20.3.2013

Zapisnik sestanka delovne skupine za trajno hrambo e-vsebin

Datum sestanka: 19.3.2013 ob 10.00
Kraj: v prostorih Arhiva RS

Sestanka so se udeležili:

 • NUK: Alenka Kavčič Čolić, Matjaž Kragelj, Janko Klasinc, Stanislav Bahor,
 • ARS: Tatjana Hajtnik, Judita Mesarič, Tatjana Rezec Stibilj, Vladimir Sunčič,
 • PAM: Miro Novak
 • INZ: Mojca Šorn, Andrej Pančur, Jurij Hadalin
 • MPJU: Polonca Blaznik
 • MIZKŠ-INDOK: Ksenija Kovačec, Dušan Miklavčič
 • Restavratorski center: Mojca Čermelj
 • Art Rebel 9: Matjaž Požlep
 • Novi zato: Samo M. Strelec
 • ZVKDS: Tanja Čajevec
 • Slovenska kinoteka: Ivan Nedoh

V uvodnem delu so se vsi udeleženci po inštitucijah predstavili in izrazili svoja pričakovanja od dela v tej skupini. T.Hajtnik je kratko predstavila izhodišča skupine, kot so bila predstavljena tudi na posvetu 4.3.2013.

Vsi udeleženci so pozdravili idejo, da se začnemo pogovarjati na nivoju inštitucij o istih problemih in kako bi jih s skupnimi močmi reševali. Posebej je bil izpostavljen standard ISO 14 721 (referenčni model OAIS - Space data and information transfer systems - Open archival information system-Reference model) in mnenje je bilo, da je treba pripraviti osnove za implementacijo tega standarda v različna okolja. T.Hajtnik je posebej poudarila, da je naloga skupine osredotočenje na področje e-hrambe, ki pa je tesno povezano z zajemom e-vsebin (kamor sodi tudi digitalizacija) in kasnejšim dostopom do teh vsebin. Zato bo skupina za hrambo e-vsebin posredovala ustrezne pobude tudi drugim skupinam. V nadaljevanju se je razvila diskusija o sami problematiki e-hrambe in predlogih za naše delo.

Sklepi sestanka:

 1. Soglasno je bil sprejet sklep, da se predlaga pristojnemu ministrstvu (MIZKŠ), da finančno podpre prevod standarda ISO 14721 in se ga sprejme kot slovenski standard. V ta namen bo g. S.Bahor kot predsednik TC 46 Informatika, dokumentacija in splošna terminologija na SIST, posredoval informacijo, kako pristopiti k temu. Namen tega je, da na področju hrambe e-vsebin poenotimo razumevanje različnih terminov pri e-hrambi kot tudi pri zajemu e-vsebin in nadaljnjem dostopu do teh vsebin. Udeleženci sestanka smo bili enotnega mnenja da v tej fazi ni namen da se poenoti terminologija, temveč doseže enotno razumevanje posameznih terminov. V ta namen je bilo tudi predlagano, da se izdela t.i. terminološki slovar,
 2. Soglasno je bila sprejeta pobuda, da se zberejo dobre prakse in projekti, ki so bili izvedeni oz. tečejo na področju e-hrambe v okviru sodelujočih inštitucij. # Dogovorili smo se, da se bomo v okviru skupine opredelili, ali bodo naši izdelki v smislu smernic, priporočil, zahtev itd. za izvajanje e-hrambe (formati, metapodatki itd.) ali pa bomo posegali tudi na nivo materialnega varstva e-gradiva (izgradnja oz. določitev meril za izgradnjo infrastrukturnega sistema e-hrambe). Prav tako se moramo opredeliti, ali bomo obravnavali samo digitalizirano gradivo ali tudi izvorno digitalno gradivo.
 3. Dogovorili smo se, da je naslednji korak našega dela, da zaznamo ključne skupne probleme posameznih inštitucij na področju e-hrambe in obstoječe pravne podlage. Na osnovi tega določimo okvir oz. področja, ki jih bomo v nadaljevanju obravnavali.V ta namen bo pripravljena anketa (T. Hajtnik, J.Mesarič pripravita prvo verzijo, ki jo pošljeta v dopolnitev še A.Čolić in M.Novak). Anketa bo posredovana vsem udeležencem v izpolnitev, na podlagi rezultatov te ankete pa bomo dogovorili cilje dela skupine.
 4. Posamezni udeleženci so predlagali še vključitev nekaterih pomembnih deležnikov na tem področju (npr. Arnes, muzeji, galerije). T.Hajtnik je povedala, da so bili posamezni predstavniki muzejev in galerij sicer povabljeni z njene strani, vendar so zaradi drugih obveznosti sodelovanje odklonili. V nadaljevanju bomo poskušali pritegniti v skupino še kakšno inštitucijo.

Zapisali:

T.Hajtnik
J.Mesarič

Posredovano vsem udeležencem sestanka