Dostopnost/E-vsebine - splošno

Iz eVsebine
Skoči na: navigacija, iskanje

Priporočila glede licenc za e-vsebine in metapodatke

Licence za e-vsebine

Vse avtorske in sorodne pravice naj bi bile opredeljene z odprtimi licencami Creative Commons:

Izvorno digitalne e-vsebine

1. Načelo prostega dostopa

Predlagamo uveljavitev načela proste uporabe (v smislu 5. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja z dopolnitvami) za vse e-vsebine, ki so v celoti nastale v javnih kulturnih institucijah, ali pa so bile v celoti financirane z javnimi sredstvi. Za sofinancirane vsebine predlagamo določitev minimalnega deleža javnega sofinanciranja, pri katerem začne veljati načelo prostega dostopa.

2. Zagotovitev potrebnih pravic

Za uveljavitev gornjega načela so (in bodo) ovira trenutne pravice, ki obremenjujejo te vsebine iz različnih zgodovinskih razlogov. Za približanje gornji zahtevi bi si morali vsi naročniki avtorskih del, ki bodo plačana z javnimi sredstvi (v celoti ali glede na prag), zagotoviti potrebne materialne pravice (za prosto objavo na spletu). Na to nas opozarja tudi Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji, si 2010 – ki kot »načelo delovanja« že predpisuje uporabo odprtih licenc.

Vsem naročnikom avtorskih del, sofinanciranih z javnimi sredstvi, priporočamo, da si zagotovijo potrebne materialne avtorske pravice za (prosto) objavo e-vsebin pod eno od CC licenc. To še posebej velja za arhive, knjižnice in muzeje, ki bodo k temu verjetno kmalu zakonsko obvezani.

Primeri:

3. Trajne materialne pravice

Huda zakonska ovira za uveljavitev načela proste uporabe je tudi 101. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), ki po desetih letih vrača materialne avtorske pravice javnim uslužbencem, ki so v okviru svojega rednega dela ustvarili avtorsko delo.

Člani delovne skupine za dostopnost podpiramo spremembo ZASP v smislu, da materialne pravice za avtorska dela ustvarjena v rednem delovnem razmerju v javni službi trajno zadrži država z namenom omogočati čim širši dostop do teh del in njihovo ponovno uporabo.

4. Znanstveni članki:

Udeleženci so opozorili tudi na paradoksalne situacije v znanosti, kjer se npr. izsledki javno financirane raziskave objavijo v članku, do katerega ima po objavi vse materialne pravice izključno znanstvena revija ali založba. V odgovor na to se vzpostavlja evropska praksa, ki od prejemnikov javnih sredstev za raziskavo zahteva, da se članek poleg revije objavi tudi v javno dostopnem repozitoriju.

Podpremo prakso, da se od prejemnikov javnih raziskovalnih sredstev zahteva objavo znanstvenih člankov (tudi) v javnih repozitorijih.

5. Odprta programska oprema:

Udeleženci so večkrat opozorili tudi na dejstvo, da se velike količine javnih sredstev namenijo za uporabo licenčnih programov, kjub temu da mogoče obstajajo ustrezne odprtokodne rešitve, ali pa bi jih kazalo razviti in njihov razvoj podpreti z javnimi sredstvi.

Podpremo pobudo, da se v javnih institucijah prične z uporabo odprtokodne programske opreme. Podpremo tudi zahtevo, da morajo biti aplikacije, katerih razvoj se financira z javnimi sredstvi, prosto dostopne oz. odprtokodne.

Digitalizirane e-vsebine

1. Brez dodatnih pravic

Udeleženci smo se strinjali z zahtevo, da se digitalizatov izvorno ne-digitalnih predmetov ne obremenjuje z dodatnimi pravicami, ki bi nastale zaradi digitalizacije.

Tudi tu velja priporočilo, da naj si javni oz. javno financirani naročniki s pogodbami zagotovijo potrebne materialne pravice za e-vsebine, ki nastanejo z digitalizacijo.

E-vsebine, ki nastanejo z digitalizacijo izvorno ne-digitalnih predmetov, naj ne bodo obremenjene z dodatnimi pravicami, ki bi nastale zaradi digitalizacije. Javni naročniki naj si te pravice zagotovijo z ustreznimi pogodbami. V določenih primerih lahko zunanjemu izvajalcu dovolijo (ekskluzivno) komercialno uporabo za določeno omejeno obdobje (npr. 10 let).

2. Obvezen digitalni izvod

Podpiramo zahtevo po obveznem digitalnem izvodu (poleg fizičnega).

Licence za metapodatke e-vsebin

1. Načelo prostega dostopa

Podpremo zahtevo, da so vsi metapodatki e-vsebin, ki so nastale z javnimi sredstvi, prosto dostopni pod licenco CC0, Kjer je (vsebinsko) smiselno naj metapodatki vključujejo tudi sličice.

Tudi tu verjetno kaže razmisliti o pragu javnega financiranja, pri katerem morajo biti metapodatki prosto dostopni.

Izjeme pri avtorski zaščiti

1. Poseben status javnih strokovnih institucij

Podpremo zahtevo, da se določene strokovne institucije (npr. knjižnice) izvzamejo iz avtorske zaščite v smislu, da se znotraj računalniškega omrežja institucije omogoči prost dostop do digitalnih vsebin (brez možnosti kopiranja, uporabe etc...)

2. Zagotavljanje dostopa slepim in slabovidnim ter ljudem z motnjami branja

Pozdravljamo incitativo World Intellectual Property Organisation (WIPO) in International Federation of Library Association IFLA, da se slepim, slabovidnim in ljudem z motnjami branja omogoči dostop do tiskanih/besedilnih vsebin ne glede na izvorni zapis - v zvokovni inačici brez dodatnih omejitev glede avtorskih in sorodnih pravic. Inciativo podpira tudi Europeana.

Splošna tehnična priporočila za e-vsebine

E-vsebine objavljene na spletu (HTML strani) morajo imeti:

  • izpis v obliki HTML, berljiv za iskalnike
  • trajen/kanonični url naslov
  • ustrezne metapodatke


Splošna tehnična priporočila za iskanje

Iskanje naj upošteva priporočila OpenSearch:

  • izpis v obliki HTML ali RSS, v katerega so vključeni
  • specifični metapodatki o iskanju
  • 'pametni' iskalni nizi